در حال بارگذاری ...
یکشنبه 6 اسفند 1396
 • زمان نقل وانتقلات دانشجویان در نیمسال دوم97-96

  زمان نقل وانتقلات دانشجویان در نیمسال دوم97-96

  زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول97-96

  زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول97-96

  آدرس اینترنتی کارنامه سلامت روان دانشجویان

  آدرس اینترنتی کارنامه سلامت روان دانشجویان

  ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی97-96

  ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی97-96

  مبلغ  شهریه (پیش پرداخت جهت انتخاب واحد 961)

  مبلغ شهریه (پیش پرداخت جهت انتخاب واحد 961)

  زمان نقل وانتقلات دانشجویان در نیمسال دوم97-96

  زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول97-96

  آدرس اینترنتی کارنامه سلامت روان دانشجویان

  ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی97-96

  مبلغ شهریه (پیش پرداخت جهت انتخاب واحد 961)